نوشته شده توسط Super User دسته: Latest
منتشر شده در 12 اسفند 1391 بازدید: 41527
پرینت

 

 

 

گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران یا همان گرید یا رتبه می باشد که در ذیل به تشریح آن می پردازیم.

فصل اول : كليات

ماده 1 : مقررات مندرج در اين آيين نامه منحصر به طرحهاي موضوع ماده (2)و اشخاص موضوع ماده (3) 

مي باشد.

ماده 2-مقررات مندرج در اين آيين نامه ، براي تشخيص صلاحيت پيمانكاراني به كار ميرود كه براي كار در طرحها و پروژه هاي زير گواهينامه دريافت مي كنند:

الف – تمام يا بخشي از منابع مالي آنها از بودجه عمومي دولت تامين شده باشد.

ب – طرحهايي كه تامين مالي و يا اجراي آنها در داخل يا خارج كشور نياز به تضمين يا تسهيلات دولتي 

داشته باشد.

ماده 3 – مقررات اين آيين نامه منحصر به تشخيص صلاحيت پيمانكاران زير است:

الف – اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني كه قصد كار در ايران دارند.

ب – اشخاص حقوقي خارجي كه قصد كار در ايران دارند.

پ – اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني كه براي كار در كشورهاي خارجي نياز به تضمين يا تسهيلات 

دولتي دارند.

ماده 4 – اصطلاحات به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شوند:

الف –سازمان : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

ب – امتياز صلاحيت : عددي كه بيانگر تخصص و تجربه، توان مالي ، نتايج ار زشيابيهاي دوره اي و تضمين حقوقي در انجام خدمات مي باشد كه از رابطه (1) براساس ماده (9) تعيين مي گردد.

پ – بدهيهاي بلند مدت : وامهاي با وثيقه و بدون وثيقه و وامهاي دريافتني از شركتهاي وابسته يا عضو گروه

ت – بدهيهاي جاري :

وامها و اضافه برداشتيهاي بانكي ، حصه هاي جاري ، بدهيهاي بلند مدت و پرداختني (حسابها و اسناد پرداختني تجاري ، پرداختني به مديران ، شركتهاي عضو يا شركتهاي وابسته ، ماليات بر درآمد، سود سهام پرداختني و ...)

ث : توان مالي بلند مدت (P1):

رقمي كه بيانگر توانايي مالي پيمانكار براي انجام تعهدات و تضمين قراردادها يش مي باشد و از رابطه زير به دست مي آيد:

بدهيهاي بلند مدت – داراييهاي بلند مدت = توان مالي بلند مدت

ج – توان مالي جاري (PC) :

رقمي كه بيانگر توان مالي پيمانكار براي سرمايه گذاري كوتاه مدت در طرحهاي در دست اجرا مي باشد و از رابطه زير به دست مي آيد:

بدهيهاي جاري – داراييهاي جاري = توان مالي جاري

چ : پيمانكار :

شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام كار، طبق مقررات و شرايط مندرج در اين آيين نامه گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد.

ح : پيمانكار حقوقي :

پيمانكاري كه پس از ثبت در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و يا در اداره ثبت اسناد و املاك، با داشتن شرايط لازم ، گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد.

خ – پيمانكار حقيقي :

فردي كه با داشتن شرايط لازم ، گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد.

د – دارايي ثابت :

سرمايه ،‌اموال ، ماشين آلات  و تجهيزات ، زمين وساختمان ، استهلاك انباشته ، سرمايه گذاريهاي بلند مدت (در شركتهاي فرعي و وابسته ) دريافتنيهاي بلند مدت (حسابها و اسناد دريافتني و تجاري ، دريافتني از مديران و شركتهاي وابسته و عضو گروه و ساير دريافتنيها) سرقفلي ،‌حق اختراع، علايم تجاري و مخارج انتقالي به 

دوره هاي آتي .

ذ – دارايي هاي جاري :

موجودي نقد، سرمايه گذاري در سهام و واوراق بهادار غير از سرمايه گذاريهاي بلند مدت و دريافتنيها و موجوديهاي مواد و كالا .

ر – سرمايه شركت :

مجموع آورده نقدي و غير نقدي شركا كه با عنوان سرمايه در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و اداره ثبت و اسناد و املاك اظهار و ثبت شده باشد.

ز – شركت ايراني :

هر شركتي كه در ايران ثبت و اقامتگاه آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب مي شود.

-       شركت خارجي :

شركتي كه اقامتگاه آن در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران بوده و براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده خود به امور تجاري يا صنعتي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و شعبه يا نمايندگي آن در اداره ثبت شركتها در تهران به ثبت رسيده باشد.

س –كاركنان:

مستخدميني كه قرارداد كار آنها مشمول بيمه كاركنان (براساس قانون كار و قانون تامين اجتماعي يا استخدام كشوري ) باشد و حق بيمه هاي آنها از سه سال قبل از درخواست گواهينامه پرداخت شده باشد.

ش – كارهاي انجام شده :

كارهاي پايان يافته يا در دست اجرا در هر رشته كه تحويل موقت و يا صورت وضعيت شده باشد.

ص – گواهينامه صلاحيت پيمانكاري :

مدركي كه براساس مقررات اين آيين نامه و به ازاي احراز شرايط لازم از سوي سازمان براي فعاليت پيمانكاري در چارچوب كاربرد اين آيين نامه صادر و طي ترتيبات مقرر در اين آيين نامه اصلاح و تمديد مي گردد.

ض-گردش مالي (P1):

مجموع درآمدها و هزينه هاي پيمانكار در يك سال مالي .

ط : موضوع شركت:

فعاليتهايي كه در اساسنامه شركت تعيين و انجام خدمات پيمانكاري ، منطبق با رشته هاي درخواستي در آن لحاظ و شركت براساس آن تشكيل شده است.

 

فصل دوم : انواع پيمانكاران

ماده 5 – پيمانكاران موضوع ماده 3 برحسب توان (پايه ) به شرح زير طبقه بندي مي شوند:

الف –نوع اول :

پيمانكاران حقيقي و اشخاص حقوقي بخش خصوصي ايراني كه صددرصد (100% ) سهم الشركه يا سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي ايراني باشد.

ب – نوع دوم :

پيمانكاراني كه صددرصد (100 % ) مالكيت سهم الشركه يا سهام آنها متعلق به دولت ، شهرداريها، موسسات يا نهادها و ارگانهاي انقلاب اسلامي يا ديگر موسسات عمومي و عام المنفعه باشد.

تبصره1 : شركتهاي دولتي كه با اجازه قانون تشكيل ميشوند، نوع دوم محسوب مي شوند.

تبصره 2 : ساير اشخاص حقوقي (نظير دولت ،‌سازمانهاي دولتي ، شهرداريها، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي ، موسسات خيريه و موقوفات و ...) از نظر اين آيين نامه پيمانكار محسوب نمي شوند.

ح – رشته ارتباطات :

در بر گيرنده امور پيمانكاري مربوط به مخابرات صوتي ،‌تصويري و داده اي ، ساخت ايستگاههاي اصلي انتقال دهنده و توزيع كننده ،‌انواع شبكه هاي پستي ،‌شبكه هاي انتقال سيمي ،‌بي سيم ،‌راديو ، تلويزيون و شبكه هاي ماهواره و نظاير آن

ماده 7 – پيمانكاران با توجه به معيارهاي صلاحيت در پنج پايه – از بزرگ به كوچك از نظر توان و ظرفيت به شرح زير رتبه بندي مي شوند:

الف – پيمانكاران پايه يك

ب – پيمانكاران پايه دو

پ – پيمانكاران پايه سه

ت – پيمانكاران پايه چهار

ث – پيمانكاران پايه پنج

 

فصل سوم – تشخيص صلاحيت

ماده 8 – معيارهاي تشخيص صلاحيت پيمانكاران عبارت است از :

الف – ارزشيابي

ب – تخصص و تجربه

پ – توان مالي

 

ماده 9 – امتياز صلاحيت (S) براساس رابطه (1) محاسبه و تعيين مي گردد:

رابطه (1):                                                                   S=Ce (0.3E+0.5P)

كه در آن :

Ce = ضريب ارزشيابي

E= امتياز تخصص و تجربه

P = امتياز توان مالي

ماده 10 – ضريب ارزشيابي( ( Ce عددي است كه براساس رويه ها و ضوابط دستورالعمل ارزشيابي تعيين مي گردد. در نخستين دوره تشخيص صلاحيت و نيز تا زماني كه دستورالعمل ابلاغ نشده ضريب ارزشيابي برابر يك منظور مي شود.

تبصره : دستورالعمل ارزشيابي پيمانكاران ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين آيين نامه از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 11- امتياز تخصص و تجربه (E) براساس رابطه (2) محاسبه و تعيين مي گردد:

رابطه (2) :                                   E=Ep+Ew+Ec

كه در آن :

Ep = امتياز مديران و كاركنان

Ew = امتياز كارهاي انجام شده

Ec = امتياز تداوم فعاليت پيمانكار

ماده 12 – امتياز مديران و كاركنان (EP) براساس رابطه (3) محاسبه و تعيين مي گردد.

رابطه (3):

     J=1

 J=1     EP=∑N (mi+hi.fi)

كه در آن :

Mi= امتياز تحصيلات

Hi= ضريب تجربه براي هيئت مديره و مديرعامل 20 و براي كاركنان 10

Fi= تجربه سنواتي

N= تعداد كاركنان

الف – mi= از جدول زير محاسبه مي گردد:

سطح تحصيلات

رشته زمينه

رشته مرتبط

رشته غير مرتبط

كارشناسي

250

125

80

كارشناسي ارشد

275

135

90

دكتري

300

150

100

ب – fi مدت فعاليت در رشته مربوطه ،‌مستند به اسناد بيمه حداكثر 15 و n حداكثر 15 مي باشد.

پ – امتياز تحصيلات به استناد مدارك آموزشي معتبر تصديق مي گردد. مدارك اشخاص خارجي از سوي نهادهاي صاحب صلاحيت در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در غير اينصورت از سوي دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان بررسي و تصديق مي گردد.

ت – دارا بودن تحصيلات دانشگاهي (حداقل ليسانس ) براي واحدهاي شخص حقيقي ، مديرعامل و حداقل دو سوم اعضاي هيئت مديره شركتهاي الزامي است. امتياز هريك از مديران و كاركنان تنها در يك شركت لحاظ خواهد شد.

ث- فهرست رشته هاي دانشگاهي به تفكيك زمينه ، مرتبط و غير مرتبط در هريك از رشته هاي پيمانكاري در پيوست شماره (2) آمده است. تعيين زمينه و ارتباط ديگر رشته هايي كه نام آنها در پيوست (2) نيامده است و يا تغيير در محتواي رشته هاي دانشگاهي و ايجاد رشته هاي جديد ،‌بنا به پيشنهاد دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان و تصويب كميته فني تشخيص صلاحيت فهرست مذكور اصلاح مي گردد.

ج – در مورد اعطاي صلاحيت به واحدهاي پيمانكاري تشخيص صلاحيت شده موجود، براي مديران فعلي آنان به شرط دارا بودن تجربه مفيد و موثر ،‌شرط دارا بودن تحصيلات دانشگاهي الزامي نيست، محاسبه امتياز رابطه (3) با در نظر گرفته mi براي فوق ديپلم به ترتيب 200 و 150 و 100 و hi به ازاي هر سال 10 امتياز محاسبه مي گردد.

ماده 13- امتياز مبالغ كارهاي انجام شده (ew) در 15 سال گذشته براساس رابطه (4) محاسبه و تعيين مي گردد.

 رابطه (4(

كه در آن :

N= تعداد پروژه هاي انجام شده و در دست انجام پيمانكار در 15 سال گذشته در همان رشته

PK = هزينه تمام شده يا آخرين وضعيت تاييد شده پروژه K برحسب ميليون ريال

YC = سال جاري

YS = سال آغاز پروژه K

YF = سال خاتمه پروژه K

تبصره : در مورد كارهاي بدون مصالح PK با ضريب 3 محاسبه مي شود.

ماده 14 –

امتياز تجربه و تداوم فعاليت پيمانكار (EC) براساس دوره تداوم فعاليت پيمانكاري به عنوان نسبتي از مبالغ كارهاي انجام شده براساس رابطه (5) محاسبه و تعيين مي گردد:

رابطه (5) : EC=0.01.1.EW

كه در آن :

P1 = گردش مالي بر حسب ميليون ريال

PC = توان مالي جاري (تقاضل داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري ) بر حسب ميليون ريال .

P1 = توان مالي بلند مدت (تقاضل داراييهاي بلند مدت و بدهيهاي بلند مدت ) بر حسب ميليون ريال

تبصره – گردش مالي – توان مالي جاري و توان مالي بلند مدت به ميليون ريال براساس آخرين اظهار نامه مالياتي تعيين مي گردد.

ماده 16 – دستورالعمل تشخيص صلاحيت اشخاص حقيقي در امور پيمانكاري براساس مباني و معيارهاي اين آيين نامه و با توجه به ويژگيهاي پيمانكاران حقيقي از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد.

 

فصل چهارم : ضوابط و نظامات

ماده 17 – كميته فني تشخيص صلاحيت متشكل از اعضاي زير خواهد بود:

الف – مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان (رييس كميته )

ب – مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي طرحهاي سازمان

پ – يك نفر كارشناس مستقل واجد صلاحيتهاي فني و حقوقي ، به تشخيص و انتخاب معاون امور فني سازمان

ت – نماينده انجمن صنفي پيمانكاري ذيربط

ث – نماينده دستگاه اجرايي ذيربط

تصميمات اين كميته با اكثريت آراء تصويب مي شود.

ماده 18 – وظايف كميته فني تشخيص صلاحيت به شرح زير مي باشد:

الف – تصويب جداول و تغييرات آنها فرمها و رويه هاي اجرايي آيين نامه حاضر

ب – تصويب شرايط اختصاصي

پ- ساير وظايفي كه براساس اين آيين نامه و آيين نامه اجرايي كار به پيمانكاران بر عهده كميته فني تشخيص صلاحيت گذاشته شده است.

ماده 19 – پيمانكاران موضوع اين آيين نامه براي احراز صلاحيت بايد واجد شرايط عمومي زير باشند:

الف – نداشتن ممنوعيتهاي مقرر در اصول (49 ) و (141) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ب – نداشتن ممنوعيت مقرر در قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337

پ – نداشتن محروميت يا محكوميت موثر در كارهاي پيمانكاري

ت – دارا بودن صلاحيت و امتيازهاي لازم براساس اين آيين نامه

ث – نداشتن ممنوعيت از اعطاي صلاحيت به شرح مندرج در ماده (24) و ضوابط ارزشيابي پيمانكاران.

ماده 20 – شرايط اختصاصي ، تعيين كننده حداقلهاي مورد نياز براي دريافت گواهينامه پيمانكاري است.

تبصره : پارامترهاي شرايط اختصاصي با توجه به آمار و اطلاعات سالانه طي دستورالعملي كه حاوي حداقلهاي مورد نياز به پيوست شماره (1) باشد تهيه و ابلاغ مي گردد.

ماده 21 – پيمانكاران نوع اول در پايه هاي سه ، چهار وپنج ، براساس مفاد اين آيين نامه توسط سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها،‌ به عنوان پيمانكاران استاني و ساير پيمانكاران توسط دفتر امور مشاوران و پيمانكاران تشخيص صلاحيت مي شوند.

ماده 22- ظرفيت ، تعيين كننده حداكثر تعداد و مبلغ كار مجاز در هر رشته و پايه پيمانكاري مي باشد.

ماده 23 – پيمانكاران نوع سوم ، پيمانكاران موضوع بند (پ ) ماده (3) به صورت موردي تشخيص صلاحيت مي شوند.

ماده 24 – در آبان ماه هر سال فهرست پيمانكاران صلاحيت دار كه در آن اطلاعات مربوط به تاريخ صدور گواهينامه ، امتيازات ، ظرفيت ، پايه و رشته كار پيمانكاران درج شده باشد، منتشر مي شود.

ماده 25 – در صورتي كه اطلاعات تنظيم شده براي تشخيص صلاحيت نادرست و يا اسناد ارايه شده تقلبي و جعلي باشد، شركت و مديران آن به تشخيص دفتر امور مشاوران و پيمانكاران يا سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها از يك تا سه سال از تشخيص صلاحيت محروم مي گردند.

تبصره :

تجديد نظر در محروميت ياد شده ، كه از سوي سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها اعمال شده باشد، بر عهده دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان و در ساير موارد بر عهده كميته فني تشخيص صلاحيت ميباشد.

ماده 26 – اعتبار گواهينامه هاي پيمانكاري چهار سال و طبق اصول و مقررات اين ايين نامه ، با رعايت ضوابط دستورالعمل ارزشيابي ،‌به هنگام مي گردد.

ماده 27 – وفق نامه شماره 7348/11 مورخ 23/3/84 اصلاح گرديد:

ماده 27 اصلاحي – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است شيوه نامه بكارگيري تشكلهاي فسخي و تخصصي درجهت تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران و مشاوران را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده28 – با تصويب اين آيين نامه ،‌تصويب نامه شماره 77054/ت 778 مورخ 24/8/1368 و ساير آيين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با آن ملغي مي گردد.

ماده 29 – شركتهاي تشخيص صلاحيت شده براساس آيين نامه ها و دستورالعلمهاي ملغي شده از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ، حداكثر يك سال فرصت دارند تا وضعيت خودرا با شرايط آن تطبيق داده و گواهينامه صلاحيت دريافت نمايند.

 

 

 

 

ثبت شرکت ، ثبت شرکت ها ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت مختلط غیر سهامی ،  اسم شرکت مختلط غیر سهامی، ثبت شرکت ،  حسابرسی ، تقسیم سود رتبه بندی ، طرح اصلاحی آیین نامه ،ثبت شرکتها ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت ها،ثبت شرکتها ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت ، امور ثبت، ثبت شرکت ، رتبه بندی ، رتبه بندی شرکت ها ،شرکت ثبت ایلیا, ثبت شرکت, ثبت علامت تجاری, رتبه شرکت , کارت بازرگانی, ثبت شرکت ها، ثبت شرکت ها، ،ثبت شرکت, ثبت شرکت ها در کرج , ثبت شرکتها, روش معافیت مالی ,تامین نیروی مهندسی, روش معافیت مالی، ثبت شرکت در کرج , تامین نیروی مهندسی ، ثبت شرکت ها ، ثبت علامت تجاری ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، اساسنامه شرکت ها ، اساسنامه شرکتها ،اساسنامه ی شرکت ها ، اساسنامه شرکت ها،  ثبت علامت تجاری,  ثبت شرکت  ، ثبت شرکتها ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت ها، ثبت شرکت در کرج ، ثبت ، امور ثبت، ثبت شرکت ، ثبت شرکت ها در کرج ، رتبه بندی  ، رتبه بندی ، رتبه بندی شرکت ها , ثبت شرکت, ثبت علامت تجاری, علامت تجاری ، نشان تجاری ، برند ، ثبت لوگو ، ثبت علامت و تمدید ثبت،مشاوره حقوقی و ثبتی ، تدوین طرح توجیهی ، ثبت شرکت، ثبت بین الملل، ثبت برند، ثبت برند در کرج، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکتها در کرج، ثبت شرکت ها در کرج، ثبت علامت تجاری ، ثبت علامت تجاری در کرج اخذ جواز صنعتی در کرج ، اخذ جواز تاسیس در کرج ، طرح توجیهی در کرج ، تنظیم پرسشنامه صنایع در کرج ، تنظیم اظهارنامه مالیاتی در کرج ،اخذ کد اقتصادی در کرج ، تشکیل پرونده مالیاتی در کرج ، طرح صنعتی در کرج ، ثبت اختراع در کرج ، رتبه بندی در کرج ، اخذ رتبه پیمانکاری در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج